กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

 

ประวัติความเป็นมาของกระทรวงกลาโหม
- กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ ป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๗๖ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไว้ดังนี้ “มาตรา ๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวงมีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจำทั่วไป ของกระทรวง และราชการส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทรวงซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่นใด มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปรียบเสมือน เป็นหน่วยงานที่เป็นมันสมองของกระทรวงกลาโหมอย่างแท้จริง โดยทำหน้าที่กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ แผนการดำเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติรวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไป ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย

 
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร ปลัดกระทรวงกลาโหม

   วิสัยทัศน์
  - เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

  พันธะกิจ
     ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
     ๒. เสนอแนะและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
     ๓. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
     ๔. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
     ๕. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง
     ๖. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
     ๗. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ
     ๘. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     ๙. ดำเนินงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคงค่านิยมองค์การเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

    
  สถานที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตั้งอยู่ที่ใด
 1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  2.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 
  ช่องทางรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
- จดหมาย  กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ  กรมการเงินกลาโหม อาคาร 

    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)
                ๑๒๕ หมู่ ๓ ถนนศรีสมาน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๒๐
- โทรศัพท์  กบน.กง.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม โทร ๐๒๒๑๖๘๑๑
                  กบน.กง.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน) โทร๐๒๕๐๑๖๘๖๕
                  สำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กง.กห.โทร ๐๒๕๐๑๖๖๖๐ต่อ๕๑๓๘
- คอมพิวเตอร์   เว็บไซด์ www.dfd.mod.go.th

 
 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
              กบน.กง.กห. ในศาลาว่าการกลาโหม
             - น.อ. สุวิชัย พินิจเวชการ ๐๘๑๖๒๓๐๒๙๒  , พ.อ. วิเศษ ศรีเรไร ๐๘๔๐๐๘๐๒๔๕
             กบน.กง.กห. อาคาร สป.(ศรีสมาน)
            -น.อ. อนุพงษ์ อิ่มบัว ๐๘๐๖๒๙๑๕๒๔ , น.อ. ภักดี อันตระกูล รน. ๐๘๑๖๕๓๙๐๖๖
             สำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กง.กห.
             -น.อ. จรวย ปลั่งตระกูล ร.น. ๐๘๑๙๐๒๑๕๓๓
             - น.อ. สุวิชัย พินิจเวชการ ๐๘๑๖๒๓๐๒๙๒  , พ.อ. วิเศษ ศรีเรไร ๐๘๔๐๐๘๐๒๔๕
          
     
   หน่วยงานใดในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
- กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ เกี่ยวกับการระดม      
 สรรพกำลังเพื่อการทหาร การกำลังสำรอง และการสัสดีโดยในส่วนของงานการสัสดี มีกองการสัสดี กรมการ
 สรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสายงานสัสดีตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 

 การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) มีหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างไร
- ในการลงบัญชีทหารกองเกิน ให้ชายที่มีสัญชาติไทย เมื่ออายุ๑๗ ปี ต้องไปลงบัญชีทหาร กองเกินตามทะเบียน
บ้านของบิดา(ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกิน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เดียวกับบิดา แต่ถ้าผู้ขอลงบัญชี ทหารกองเกิน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละแห่ง กับทะเบียนบ้านของบิดาจะต้องไปขอลงบัญชีทหารกองเกินตามที่บิดามี
ทะเบียนบ้าน) ถ้าบิดาถึงแก่กรรม ใหล้งบัญชีทหารกองเกิน ตามทะเบียนบ้านของมารดา ถ้าบิดามารดาถึงแก่
กรรม ให้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ในกรณีของมารดาและผู้ปกครองก็ให้ปฏิบัติ
ในทำนองเดียวกันกับบิดา)ผู้ที่ไม่สามารถไปลงบัญ ชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้เช่น กรณีที่บุคคลที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ต้องให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนและเมื่อลงบัญชีทหารกองเกินเสร็จแล้วจะ
ได้รับใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ไว้เป็นหลักฐาน การลงบัญชีทหารกองเกินให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินได้ตั้งแต่
เดือนมกราคม จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม ของปี ที่อายุ ๑๗ ปี


 เมื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
- เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ และออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)ให้เป็นหลักฐาน

 
ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หากชำรุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่
- รับใหม่ได้ โดยให้ผู้ถือแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญฯ ใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑ บาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 
พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
- พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่สมณศักดิ์ ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.