กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ พ.ค.๖๕ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ให้การต้อนรับ นาย Marek Libricky (มาเร็ก ลิบชีตซกี) ออท. สาธารณรัฐเช็ก/ไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาโดยทั้งสองฝ่าย หารือร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทหาร และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ด้านความมั่นคงรวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
   
    รมช.กห กล่าวต้อนรับและ ชื่นชมความสัมพันธ์อันดีและราบรื่นระหว่างไทยเช็ก ตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ซึ่งจะครบรอบ ๕๐ ปีในปี ๒๕๖๗ ทั้งในด้านการเมือง การค้าการลงทุนการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา การสาธารณสุขและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวร่วมกัน