กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

   เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของแต่ละจังหวัด เพื่อติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ที่จังหวัดต้องการให้คณะทำงานที่รัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงานที่แต่ละจังหวัดจัดทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า มีความสงบสุข สร้างฐานรากที่มั่นคงในอนาคตต่อไป