กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
  เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.​ และ​ รมว.กห.​ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหาร​ ก.ท. เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๔โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. พล.อ.สุชาติ หนองบัว​ ​ลก.รมว.กห.​ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ​ รวมทั้ง รอง​ ปล.กห., ผบ.ทหารสูงสุด​ และ ผบ.เหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี  โดย​  พล.อ.​ ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ จก.ธน. เป็นผู้กราบบังคมทูลขอนำตุลาการศาลทหาร​ ก.ท. เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ในการนี้ พล.ร.ต. ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน​ ร.น. ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ว่า​ จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์​ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง​ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน​ และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร​ ทั้งจะรักษาไว้​ และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย​ และกฎหมายทุกประการ
 
การถวายสัตย์ปฏิญาณของศาลทหาร​ ก.ท.​ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งกระทรวงกลาโหมต้องจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่ตุลาการศาลทหาร ​ก.ท.​ จะเข้ารับหน้าที่ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร พ.ศ.๒๕๕๑