กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
1. เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์
2. เนื้อหามีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการ
 
10
 
1
 
0
 
0
 
0
3. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
 
21476
 
3623
 
0
 
0
 
0
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
 
 
 
 
 
5. มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้
 
 
 
 
 
6. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม เหมาะสม และน่าสนใจ
 
 
 
 
 
7. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
 
 
 
 
 
8. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
 
 
 
 
 
9. รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร อ่านได้ง่าย สวยงาม และเหมาะสม
 
 
 
 
 
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์