กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

  นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

              การศึกษา

                      พ.ศ. 2514 – โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
                      พ.ศ. 2519 – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
                      พ.ศ. 2519 – หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
                      พ.ศ. 2524 – หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
                      พ.ศ. 2528 – หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
                      พ.ศ. 2550 – หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

 
               ประวัติการทำงาน

                          พ.ศ. 2533 – ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.)
                      พ.ศ. 2541 – ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
                      พ.ศ. 2546 – ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
                      พ.ศ. 2549 – แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1 )
                      พ.ศ. 2551 – เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.)
                      พ.ศ. 2552 – รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)
                      พ.ศ. 2553 – ผู้บัญชาการการทหารบก (ผบ.ทบ.)
                      พ.ศ. 2557 – หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 
                เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                      พ.ศ. 2529 – เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
                      พ.ศ. 2533 – เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร
                      พ.ศ. 2542 – ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว)
                      พ.ศ. 2548 – ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
                      พ.ศ. 2551 – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
                      พ.ศ. 2553 – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)


                เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ

                         พ.ศ. 2554 – Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree)
                      Gallant Commander of Malaysian Armed Forces (มาเลเซีย)
                      พ.ศ. 2555 – Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)
                      พ.ศ. 2555 – Bintanng Kartika Eka Pakci Utama (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
                      พ.ศ. 2556 – Region of Merit (Degree of Commander) (สหรัฐอเมริกา)


              ราชการพิเศษ ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

                          พ.ศ. 2530 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวร
                      พ.ศ. 2542 – ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
                      พ.ศ. 2444 – ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ
                      พ.ศ. 2552 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองรักษ์พิเศษ
                      พ.ศ. 2555 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ตุลาการศาลทหารสูงสุด

 
              ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย

                           พ.ศ. – 2545 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                       พ.ศ. – 2547 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
                       พ.ศ. – 2549 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
                       พ.ศ. – 2554 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ
พลเอก ชัยชาญ   ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

 

           การศึกษา
         - โรงเรียนวัดราชโอรส
         - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16
         - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27
         - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล้าทหารม้า รุ่นที่ 1
         - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล้าทหารม้า รุ่นที่ 1
         - หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
         - หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 5
         - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2552)
         - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16

           ตำแหน่งสำคัญ
         - พ.ศ.2528  ผู้บังคับกองร้อยรถถัง กองทัพทหารม้าที่ 8
         - พ.ศ.2542  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารบก
         - พ.ศ.2544  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
         - พ.ศ.2549  หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่งคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.2550  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.2554  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.2556  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
         - พ.ศ.2557  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.2558  รองปลัดกระทรวงกลาโหม

          ราชการพิเศษ
        - พ.ศ.2523-2530  ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน ภาคที่ 2
        - พ.ศ.2532-2544  ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
        - พ.ศ.2549  ราชองครักษ์เวร
        - พ.ศ.2556  ราชองครักษ์พิเศษ
        - พ.ศ.2550  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์
        - พ.ศ.2555  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
        - พ.ศ.2557  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 
    
             อ้างอิง วารสารหลักเมือง ฉบับที่ ๒๙๕ ตุลาคม ๒๕๕๘     
 
พลเอก สนิธชนก      สังขจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม