กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

          การศึกษา

          • พ.ศ.๒๕๐๕  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
          • พ.ศ.๒๕๐๘  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖
          • พ.ศ.๒๕๑๒  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๑๗
          • พ.ศ.๒๕๒๑  หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๕๖ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
          • พ.ศ.๒๕๔๐  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๐

          ตำแหน่งที่สำคัญ
          • .ศ.๒๕๓๒  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ฯ
          • .ศ.๒๕๓๙  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ
          • .ศ.๒๕๔๑  แม่ทัพน้อยที่ ๑
          • .ศ.๒๕๔๔  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายยุทธการ
          • .ศ.๒๕๔๕  แม่ทัพภาคที่ ๑
          • .ศ.๒๕๔๖  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
          • .ศ.๒๕๔๗  ผู้บัญชาการทหารบก
          • .ศ.๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
          • .ศ.๒๕๕๗  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

          ราชการพิเศษและราชการสนามชายแดน
          • .ศ.๒๕๑๒  ปฏิบัติราชการพิเศษ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
          • .ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๗  ปฏิบัติราชการสงครามประเทศที่สาม
          • .ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๘  ปฏิบัติราชการพิเศษ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
          • .ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๔๓  ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ

          ตำแหน่งอื่นๆ
          • พ.ศ.๒๕๔๙  ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
          • พ.ศ.๒๕๔๙  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
          • พ.ศ.๒๕๕๗  ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
          • ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พลเอก ชัยชาญ   ช้างมงคล
ปลัดกระทรวงกลาโหม

 

           การศึกษา
         - โรงเรียนวัดราชโอรส
         - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๖
         - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๗
         - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล้าทหารม้า รุ่นที่ ๑
         - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล้าทหารม้า รุ่นที่ ๑
         - หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๗ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
         - หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๕
         - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๒)
         - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖

           ตำแหน่งสำคัญ
         - พ.ศ.๒๕๒๘  ผู้บังคับกองร้อยรถถัง กองทัพทหารม้าที่ ๘
         - พ.ศ.๒๕๔๒  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำกรมยุทธการทหารบก
         - พ.ศ.๒๕๔๔  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารบก
         - พ.ศ.๒๕๔๙  หัวหน้าศูนย์ประสานงานพัฒนาเพื่อความมั่งคง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.๒๕๕๐  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.๒๕๕๔  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.๒๕๕๖  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
         - พ.ศ.๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
         - พ.ศ.๒๕๕๘  รองปลัดกระทรวงกลาโหม

          ราชการพิเศษ
        - พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๐  ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน ภาคที่ ๒
        - พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๔  ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
        - พ.ศ.๒๕๔๙  ราชองครักษ์เวร
        - พ.ศ.๒๕๕๖  ราชองครักษ์พิเศษ
        - พ.ศ.๒๕๕๐  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
        - พ.ศ.๒๕๕๕  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
        - พ.ศ.๒๕๕๗  นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ 
    
             อ้างอิง วารสารหลักเมือง ฉบับที่ ๒๙๕ ตุลาคม ๒๕๕๘     
Copyright © 2010 Ministry of Defense. All rights reserved.