กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCEพลเอก ชูชาติ บัวขาว

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง

 

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (๒) ศาลาว่าการกลาโหม

                  ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐   โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๓๐๙
           Email :