กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
 


 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

(PDF)

 


 

เอกสารนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

(PPT)