กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ได้เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕  ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี

   ในการนี้ พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลขอนำตุลาการศาลทหารกรุงเทพเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมี พลตรี สรรเพชญ พิเนตรบูรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโสเป็นผู้นำตุลาการศาลทหาร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย