กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม