กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE


บันทึกความร่วมมือ ของ กระทรวงกลาโหม            - บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงกลาโหม กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              ว่าด้วย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


           
            - บันทึกความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
              ว่าด้วย การใช้งานช่องการสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใต้น้ำ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัด
              ชายแดนภาคใต้


           
             - บันทึกความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

               ว่าด้วย ความร่วมมือด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม